NYEREMÉNYJÁTÉK

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

  1. Szervező

A Dunakeszi Teátrum (Duna Színház Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft. Cím: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17., Adószám: 26092687-2-13 továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 13 éven felüli természetes személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező Facebook-oldalán és honlapján közzétett játékfelhívás utasításait követni.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen részvételi- és játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervezők jogosultak az ilyen játékost saját döntésük alapján a Játékból kizárni. 2.1 A nyereményjáték ideje:

2.2 A nyereményjáték menete: A Játékban csak Facebook-profillal rendelkező természetes személy vehet részt, aki a Dunakeszi Teátrum (Duna Színház Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft.) Facebook-oldalán közzétett, nyereményjátékra felhívó eredeti bejegyzésben írott kérdésre hozzászólás formájában ad választ. Szintén a Játékban való részvétel feltétele a Szervező, vagyis a Színház Facebook-oldalának kedvelése (https://www.facebook.com/dunakesziteatrum/), hogy a Játék Lebonyolítója a sorsolást követően privát üzenetben vehesse fel a kapcsolatot a sorsolás nyertesével.

2.3 A Játék nyereménye: 1 db páros belépőjegy, mely a Dunakeszi Teátrum (Duna Színház Nonprofit Közhasznú Kft.) Duna Kultúr – Dunakeszi Nyár program-sorozatán belül a Pannon Várszínház: A Pál utcai fiúk című előadására váltható be 2023. augusztus 5-én, az előadás előtt, a helyszínen (Katonadomb, Dunakeszi). A nyeremény nem váltható át készpénzre.

2.4 A nyertes személy meghatározása: sorsolás útján kerül kiválasztásra.

1.2 A játékból kizárásra kerül: – Aki viselkedésével, az online térben történő magatartásával etikátlanul viselkedik, rossz hírét kelti a Szervezőknek, vagy a Játék további résztvevőinek.

– Ha egy játékos többször vesz részt a játékban.

– Amennyiben nem fogadja el a játékszabályt.

– A Duna Színház Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft. dolgozói, és ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

  1. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

A játék időtartama: 2023.05.23-án kezdődik, és 2023.05.28. 24:00 óráig tart.

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2023.05.29. 09:00, egy randomizáló internetes oldal (https://www.random.org/lists/) segítségével. A Játék Lebonyolítója az ajándék nyertesének nevét Facebook-bejegyzés formájában teszi közzé a sorsolástól számított 24 órán belül és privát Fb üzenetben felveszi vele a kapcsolatot.

2.5 A nyeremény átadása: személyesen, 2023. augusztus 5-én, az előadás előtt, 19.45 órától, a rendezvény jegypénztárában (Katonadomb, Dunakeszi). A nyertes hozzájárul, hogy nevét a Játék Lebonyolítója Facebook-oldalán közzétegye.

2.6 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha: – a Lebonyolító megkeresésére 1 napon belül nem válaszol;

– a Szervezők többszöri próbálkozás ellenére sem érik utol;

– a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;

– jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

3.1 Az ajándék nyertesének személyesen kell jelentkeznie nyereményéért, közvetlenül az előadást megelőzően annak helyszínén.

3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt teljesítette a Játékban való részvétel feltételeit.

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervezők terhére nem értékelhető.

4.2 A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen részvételi- és játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsék a jelen részvételi- és játékszabályzatban meghatározottal azonos értékben. A Szervezők ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadnak el.

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket felelősség nem terheli.

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervezők a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesznek. Szervezőket a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

  1. Adategyeztetés
  2. A Játékban résztvevő személyek